Akta Setem 1949

PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO.7) 1994

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 80(1) Akta Setem 1949, Menteru membuat perintah yang berikut:

1.       Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Duti Setem (Pengecualian) (No. 7) 1994.

2.       (1) Perenggan 4 dan subperenggan 5(1) hendaklah disifatkan telah mula berkuatkuasa pada 14hb November1970.

           (2) Subperenggan........ 


Labels: